Kullanıcı Sözleşmesi

Bu politika 2 Mart 2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Giriş

  İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve Tamirhanen Uygulaması (“Tamirhanen”)’nda yer alan diğer kurallar, Tamirhanen tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir.

  Tamirhanen tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın uygulama üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler Tamirhanen Uygulaması tarafından uygulamaya konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır.

Taraflar

  İşbu sözleşme Tamirhanen ile uygulamayı kullanan bireysel kullanıcı veya kurumsal kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılar Tamirhanen hizmetlerini kullanmakla sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş olacaktır

Tanımlar

  Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

 1. Tamirhanen Uygulaması: Kurumsal kullanıcıların vermiş olduğu hizmetten bireysel kullanıcıların faydalanmasını sağlayan mobil uygulamayı ve web sitesini,
 2. Bireysel Kullanıcı: Kurumsal kullanıcılardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişiyi,
 3. Kurumsal Kullanıcı: Bireysel kullanıcılara hizmet sunan gerçek ve tüzel kişileri,
 4. Hizmet: “Tamirhanen Uygulaması” kullanıcılarının faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümünü
 5. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu
 6. Tebliğ: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i ifade etmektedir.

Kapsam

  Tamirhanen, kurumsal kullanıcılara uygulama ve web site üzerinden hizmet sağlama; bireysel kullanıcılara ise hizmet alma imkanı sunan sanal bir platformdur. Tamirhanen kurumsal kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Tamirhanen Tarafından Sunulan Hizmetler

  Tamirhanen, kurumsal kullanıcının hizmet veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, mobil uygulamada ve web sitede yer almasını sağlar.

  Tamirhanen yalnızca bir platformdur, uygulamada yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Dolayısıyla, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 1. Bireysel Kullanıcı Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları:
 2. Tamirhanene üyelik ücretsizdir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Tamirhanen, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

  Kullanıcı hesabı oluştururken uygulamaya beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir.

  Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 3. Kurumsal Kullanıcı Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları:
 4. Tamirhanene üyeliklerde ücret alınabilir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Tamirhanen, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

  Kullanıcı hesabı oluştururken uygulamaya beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta ve vergi numarası gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir.

  Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  Kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı, Tamirhanen’i kullanırken ve Tamirhanen hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, iş bu üyelik sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu kullanım koşullarına ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

  Kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı, Tamirhanen’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

  Kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı, Tamirhanen tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen kendilerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların, Tamirhanen’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

  Kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı, Tamirhanen’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

  Kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Tamirhanen’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Tamirhanen kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

  Tamirhanen, hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Tamirhanen, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Tamirhanen’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Tamirhanen tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

  Kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerine veya portal koşullarına veya halihazırda mevcut/yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Tamirhanen ile Tamirhanen kullanıcılarının uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, Tamirhanen’in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

  İşbu sözleşme kurumsal kullanıcı ve bireysel kullanıcı tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece kullanıcıların Tamirhanen Üyelik Sözleşmesi kapsamında mobil uygulamayı ve web sitesini kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

  Tamirhanen, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, kullanıcıların işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Tamirhanen bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Tamirhanen tarafından tespit edilmesi veya Tamirhanen’in ticari kararları veya Tamirhanen tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Tamirhanen’in kendi iradesi ile verilecektir.

Genel Hükümler

  Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

  Tamirhanen’in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir

  İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

  İşbu Aydınlatma Metni ile, Tamirhanen Uygulaması sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Tamirhanen tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

  Uygulamamız tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde uygulamamız tarafından işlenebilecektir.

  Uygulamamız kişisel verilerinizi, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’ya geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplanması, reklamların optimize edilmesi ve yayınlanması, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, Web Sitesi’nin geliştirilmesinin ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, uygulamanın hizmetlerinin iyileştirmesinin sağlanması, Web Sitesi’nin kullanımının kolaylaştırılmasının ve uygulamanın hizmetlerini ve Web Sitesi’nin kullanımının Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesinin sağlanması, Kullanıcı’lara daha iyi hizmet sunulması, daha iyi bir hizmet deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması, uygulamanın ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamların, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden Kullanıcı’ların üyelik işlemlerinin tamamlanması, müşterileri daha iyi tanıyarak kullanıcılara en uygun hizmetin verilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunulması, hizmetlerin yürütülebilmesi, her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi, uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden alışveriş yapanların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ileten Kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, Kullanıcılar’ın söz konusu iletişim formunda herhangi bir talepte bulunmaları halinde taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli aksiyonların alınması amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

  Tebliğ ve Kanun uyarınca, (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) uygulamanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (viii) açık rızanız hukuki sebepleri ile uygulama, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir.

  Uygulamaya sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda uygulamanın yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Sözleşme Değişimi

Tamamen kendi kontrolümüze bağlı olarak, güncellenmiş şartları sitede ya da mobil uygulamada yayınlayarak bu Kullanıcı Sözleşmesi değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu tür değişikliklerden sonra web sitesini ya da mobil uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, yeni Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bizimle İletişime Geçin

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu formu doldurarak bizimle iletişime geçin.

>